Klachtenregeling

Klachtenregeling Acto Bewindvoering

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over Acto Bewindvoering of over de gevoerde handelswijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan, die dan moeten worden opgelost. Het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Daarvoor is deze klachtenregeling.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie:        Acto bewindvoering

Cliënt:                     Een persoon die bij Acto Bewindvoering onder bewind is gesteld

Klacht:                    Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie:

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Acto Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Voor het laten vertegenwoordigen dient een schriftelijke machtiging te worden overlegd.

Artikel 3

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moet tenminste voorzien zijn van:

 1. Naam en adres van de indiener
 2. De datum
 3. Duidelijke omschrijving van de klacht
 4. Handtekening

Klachten zonder datum worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Artikel 4

De bewindvoerder bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht, binnen tien werkdagen te rekenen vanaf datum poststempel. 

Artikel 5

De klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, afgehandeld met inachtneming van het volgende:

 1. De bewindvoerder hoort de cliënt
 2. De bewindvoerder gaat na of de klacht
 3. in strijd is met de wet of een voor de organisatie geldende regeling
 4. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft
 5. redelijk en billijk is

Acto Bewindvoering archiveert de ingediende klachten alsmede de afhandeling.

Waar mogelijk zal de werkwijze van Acto Bewindvoering worden aangepast om een dergelijke klacht in de toekomst te vermijden.

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien:

 1. de klacht anoniem is
 2. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden
 3. de cliënt zich voor, of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u hiervan binnen vier weken schriftelijk bericht.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.